Merkontwikkeling

Laat zien wat het unieke nut van je merk is!

Merk emotie kiezen

Benoem de emotie(s) van je merk

Een merk emotie kiezen is een essentiële stap bij merkontwikkeling en storytelling. Dit ten behoeve van de grafische uitwerking van jouw merkconcept of het opzetten van jouw content marketingstrategie. Voor de juiste tone-of-voice bij de merkactivatie van jouw merk is eerst inzicht nodig om te begrijpen welke emotie jouw merk oproept. Wat voelt men op het moment dat men het unieke nut van jouw merk ervaart of welk gevoel ervaart men wanneer het specifieke probleem wordt opgelost?

38 emoties die men kan ervaren bij een merk

De onderstaande lijst is gebaseerd op een Amerikaans onderzoek naar de emoties die kunnen worden gekoppeld aan aankoopmotivatie. Ze zijn de uitkomst van een grondig kwantitatief onderzoek onder duizenden consumenten. Dit is de beste lijst die wij konden vinden met emoties die worden ervaren bij de invulling van menselijke behoeften door een bepaald product of een bepaalde dienst te kopen.

Zich geliefd voelen

Impliceert dat een persoon een tevredenstellende hoeveelheid belangrijke verbondenheden heeft in zijn of haar leven waarvan hij of zij een toereikende hoeveelheid emotionele voeding ontvangt op een dagelijkse basis.

Zich financieel zeker voelen

Geloven dat men genoeg geld heeft om te voorzien in het grootste deel van de basisbehoeften, nu en in de toekomst.

Gevoel van zorgzaamheid

Belangstelling in het verstrekken van emotionele, fysieke, financiële of spirituele ondersteuning aan anderen en intens plezier beleven aan het hiermee bezig zijn.

Opwinding, levendigheid ervaren

Sterk gevoel hebben dat je leeft, energie en interesse hebben om alles dat het leven te bieden heeft te kunnen omarmen.

Creatief zijn

Interesse hebben in en in staat zijn om jezelf op unieke wijze uit te drukken in woord, gedrag of kunst.

Zich flexibel voelen

Vermogen voelen om het eigen perspectief te veranderen en de eigen sterkten te kunnen plooien naar een grote variëteit aan situaties.

Zich een goede leraar voelen

Je in staat voelen om nuttige kennis of vaardigheden succesvol op anderen over te kunnen brengen.

Gevoel voor humor

Behoefte om regelmatig te kunnen lachen. Kunnen genieten van het lachwekkende en het absurde. Het leuk vinden anderen te laten lachen.

Zich leider voelen

Optreden als een leider voor anderen, helpen waardevolle doelen te behalen en je direct verantwoordelijk voelen voor hun aansturing en prestaties.

Zich intelligent voelen

Het gevoel hebben dat je scherp van geest bent. Weten dat je over een hoge graad van mentale capaciteiten beschikt en die gebruikt om de kennis en ervaring te verzamelen die nodig is om de uitdagingen van het leven aan te kunnen gaan.

Zich sexy voelen

Het gevoel hebben dat je het specifieke vermogen hebt om de begeerte, met jou te paren, te prikkelen bij de partner van jouw keuze.

Zich spiritueel voelen

Het gevoel hebben verbonden te zijn met een zelf gedefinieerde hogere macht (iets dat je sterfelijke omgeving te boven gaat). Mogelijk maar niet noodzakelijk de hogere macht van de religie waarvoor je gekozen hebt.

Voelen dat je erbij hoort

Het buikgevoel hebben dat je onderdeel uitmaakt van een gezin, een vriendengroep of een maatschappij waar je jezelf in thuis voelt op basis van overeenkomstige waarden, overtuigingen en gedragsneigingen.

Zich uniek voelen

Je bent je er bewust van dat je een individu bent dat zich onderscheid van andere personen.

Zich aantrekkelijk voelen

Het comfortabel voelen met zijn of haar persoonlijke verschijning. De wetenschap dat iemand  plezierig is om naar te kijken en in staat om de aandacht te trekken met de eigen aanwezigheid.

Zich rijk voelen

Betekent dat iemand gelooft dat hij of zij alles kan kopen wat hij of zij maar zou wensen en dat hij of zij meer geld heeft dan redelijkerwijs opgemaakt kan worden.

Onbaatzuchtig zijn

Zichzelf willen opofferen ten voordele van de maatschappij. Belangeloos opkomen voor het belang van anderen die niet voor zichzelf op kunnen komen.

Dapper zijn

Bereid zijn om risico’s en gevaar tegemoet te treden met als doel er zelf beter van te worden (wanneer de uitkomst vooraf als voordelig kan worden ingeschat en het risico acceptabel is). Wordt er geen inschatting vooraf gedaan dan wordt “dapper zijn” roekeloos zijn.

Zich gezond voelen

Zelfvertrouwen voelen over je fysieke wezen, je sterkte/kracht en je vermogen om ongemakken en ziekte uit de weg te kunnen gaan.

Zich atletisch voelen

Zelfvertrouwen voelen over je fysieke kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en vermogen verschillende fysieke uitdagingen aan te kunnen gaan.

Zich vrij voelen

Je in staat voelen om je eigen zegje te kunnen doen, te denken wat je wil, te gaan waar je naartoe wilt, omgaan met de mensen waar je bij wilt horen en je te gedragen zoals je wilt. Over het algemeen, doen waar je zelf zin in hebt.

Integer zijn

Een man een man, een woord een woord. Doen wat je zegt te doen. Weten dat je gedrag strookt met eigen principes. Instaat zijn om je beloning uit te kunnen stellen of niet te krijgen ten gunste van je principes. Je bereid tonen om verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor je acties.

Scherpzinnig zijn

Je in staat voelen om zinnige nieuwe verbanden te leggen. Het grotere plaatje kunnen zien en begrijpen hoe dingen kunnen werken op een andere manier.

Zich gerespecteerd voelen

Erkenning en waardering krijgen voor je waarde of bijdragen die je levert aan dierbaren, je familie of aan de maatschappij.

Gevoel productief te zijn

Je in staat voelen effectief te zijn in het consistent bijdragen in waardevol werk aan het eigen leven, dat van familie of aan de maatschappij.

Zich romantisch voelen

Genieten bij de gedachten, gevoelens en percepties die je associeert met het verlangen samen één te zijn met een ander mens.

Hang naar avontuur

Geïnteresseerd zijn in spannende en bijzondere ervaringen, soms gepaard gaand met onbekende gevaren en risico’s. De uitdaging aangaan om onbekend nieuw terrein te verkennen, opgewonden zijn over nieuwe leermomenten, nieuwe ervaringen, etc.

Gevoel van volbrenging

Voortschrijdend bewijs zien dat in je leven persoonlijke doelen die de moeite waard zijn worden nagestreefd en behaald.

Assertief zijn

In staat zijn om op te komen voor je eigen doelen en deze te behalen ondanks de aanwezigheid van moeilijke mensen die dit in de weg staan.

Zich eerlijk, rechtvaardig en ethisch correct voelen

Gevoel hebben dat je gekenmerkt door onpartijdigheid en eerlijkheid in staat kan zijn om een oordeel te hebben, vrij van eigenbelang, vooroordelen en voorkeur. Gemotiveerd om deze principes te handhaven.

Het gevoel van weelderigheid

Geloven dat je genoeg beschikbare middelen hebt om je te buiten te gaan aan onnodige wensen of overbodige luxe.

Een goede vriend zijn

Geloven dat je in staat bent je te kunnen verbinden aan- en te zorgen voor anderen. Anderen voorzien in kameraadschap en genieten van hun gezelschap.

Zich zelfstandig voelen

Zich in staat voelen om voor zichzelf te kunnen zorgen, zonder anderen nodig te hebben om in zijn of haar behoeften te voorzien.

Gevoel de touwtjes in handen hebben

Je in staat voelen om jezelf en je omgeving naar wens te kunnen beïnvloeden, in staat om stressvolle momenten te voorspellen, te regelen en succesvol erop te reageren wanneer dit zich voordoet. Het vermogen hebben om te beslissen wanneer, hoe en waar men mee gaat doen en met welke verbale uitingen of gedrag.

Zich machtig voelen

Het gevoel hebben dat je in staat bent invloed (macht) uit te oefenen op je leven en dat van anderen. Een plek van betekenis ofwel een belangrijke positie in het leven innemen.

Zich vredig, ontspannen voelen

Zich kalm, vredig en ontspannen voelen. Rust hebben in je hoofd, je lijf en ziel.

Zich veilig voelen

Het gevoel hebben dat je geen kwaad kan overkomen. Je hebt een gerust gevoel over je leven en je relaties.

Zich betrouwbaar voelen

Je voelt de wil om anderen geen schade berokkenen ten gunste van eigen gewin als een situatie zich voordoet. Je in staat voelen om iemand te zijn die betrouwbaar is en waar men op kan rekenen.

Bron: The “Livingston Emotional Benefits” Linked To Purchase Behavior